Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Hoàn thiện dự án Gis quản lý hạ tầng giao thông huyện Thăng Bình

Ngày 28/6/2015, công ty TAVICO đã hoàn thiện hệ thống Gis quản lý hạ tầng Giao thông huyện Thăng Bình sau gần hơn 2 tháng triển khai. Dự án hoàn thiện bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý toàn huyện, tỷ lệ 1/10.000, 1/2.000.

- Cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông: đường quốc lộ, đường huyện, đường đô thị, đường tỉnh, cầu, biển báo.

- Hệ thống phần mềm GIS quản lý cài trên mạng LAN

- Hệ thống webgis chạy trên Internet tại địa chỉ: thangbinh.tavico.vn

Hệ thống sẽ được bàn giao và đưa vào sừ dụng trong thời gian sớm nhất.

gisthangbinh