Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai hệ thống trang thông tin điện tử cho 11 xã/thị trấn huyện Phú Ninh

Ngày 07/12/2017, TAVICO đã thiết kế và hoinghitaphuantriển khai xong 11 website cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Mời xem hình ảnh: Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý thông tin điện tử các xã